Uchwała nr 10/R/21

Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw BIM.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 11/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw BIM § 1 otrzymuje brzmienie:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw Building Information Modeling (BIM), zwaną dalej „Komisją, w następującym składzie:

 

 1. przewodniczący Komisji: Wielkopolska OIIB Łukasz Gorgolewski,

 

 1. członkowie Komisji:

 

  1. Dolnośląska OIIB Ryszard Rotter,

  2. Kujawsko-Pomorska OIIB Jarosław Górecki,

  3. Lubelska OIIB Jerzy Adamczyk,

  4. Lubuska OIIB Artur Juszczyk,

  5. Łódzka OIIB Jakub Miszczak,

  6. Małopolska OIIB Wiesław Bereza,

  7. Mazowiecka OIIB Daniel Opoka,

  8. Opolska OIIB Robert Respondek,

  9. Podkarpacka OIIB Jan Kuczałek,

  10. Podlaska OIIB Jacek Szumski,

  11. Pomorska OIIB Piotr Zimniak,

  12. Śląska OIIB Piotr Klikowicz,

  13. Świętokrzyska OIIB Paweł Kossakowski,

  14. Warmińsko-Mazurska OIIB Jacek Zabielski.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.