Uchwała nr 11/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 września 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw BIM.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw Building Information Modeling (BIM), zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

 

przewodniczący Komisji:       Wielkopolska OIIB  Łukasz Gorgolewski,

 

członkowie Komisji:

 

Dolnośląska OIIB      Ryszard Rotter,

Kujawsko-Pomorska OIIB    Jarosław Górecki,

Lubelska OIIB           Jerzy Adamczyk,

Lubuska OIIB            Artur Juszczyk,

Łódzka OIIB  Jakub Miszczak,

Małopolska OIIB       Wiesław Bereza,

Mazowiecka OIIB     Daniel Opoka,

Opolska OIIB Robert Respondek,

Podkarpacka OIIB     Jan Kuczałek,

Podlaska OIIB           Jacek Szumski,

Pomorska OIIB          Piotr Zimniak,

Śląska OIIB    Piotr Klikowicz,

Warmińsko-Mazurska OIIB  Jacek Zabielski.

 

 

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji jest realizowanie strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii.

 

§ 3.

 

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz wyznacza zadania poszczególnym członkom Komisji.

W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych przewodniczący Komisji, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowej Rady, może zapraszać inne osoby do udziału w jej pracach.

 

§ 4.

 

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdań z działalności Komisji.

 

§ 5.

 

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 6.

 

Obsługę prac Komisji zapewnia biuro Krajowej Izby.

 

§ 7.

 

Uchyla się uchwałę nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM, zmienioną uchwałą nr 9/R/19 z dnia 4 września 2019 r. oraz uchwałą nr 19/R/19 z dnia 16 października 2019 r.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.