Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku gośćmi Komisji ds. BIM były p. Aneta Grinberg-Iwańska - Prezeska Wydawnictwa PIIB, Redaktorka Naczelna Inżyniera Budownictwa i p. Joanna Karwat - Redaktorka i Specjalistką ds. komunikacji Wydawnictwa PIIB. Omówiono możliwości i zasady współpracy Komisji ds. BIM KR PIIB z Wydawnictwem PIIB (również na stronie PIIB i facebooku).

 

W Biuletynie Informacyjnym Podlaskiej OIIB Budownictwo i Architektura Podlasia nr 1(72)2021 ukazał się artykuł członka KdsBIM Jacka Szumskiego pt. „Fazy mapy drogowej BIM okiem projektanta BIM POP EIR”.

 

W Biuletynie Wielkopolskiej OIIB nr 1(70)2021 ukazał się artykuł przewodniczącego KdsBIM Łukasza Gorgolewskiego pt. „BIM to gra zespołowa. Grajmy razem”.

 

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku gośćmi Komisji ds. BIM byli przedstawiciele Stowarzyszenia buildingSMART Polska p. Anna Rydzy – Dyrektor Operacyjny i p. Jacek Boruc - Członek zarządu, którzy zaprezentowali stowarzyszenie. BuildingSmart to międzynarodowa organizacja, która rozwija, standaryzuje i udostępnia światu rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM składające się na tzw. OpenBIM takie jak IFC, BCF, bSDD. Celem jest poprawa wymiany informacji między aplikacjami używanymi w budownictwie.

W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o możliwościach i formach ewentualnej współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze Stowarzyszaniem buildingSMART (status, liczba stałych uczestników Pokojów Technicznych, itp.).

W drugie części posiedzenia omówiono bieżący stan realizacji planu pracy na rok 2021.

Omówiono także rezultaty przeprowadzonej kwerendy w sprawie możliwości współpracy z PKN. Obecnie nie ma Komitetu Technicznego zajmującego się organizacją procesu budowlanego czy eksploatacji obiektów. Padła propozycja powołania/współtworzenia komitetu technicznego BIM w PKN zajmującego się normalizacją BIM. Jest to szczególnie ważne w procesie implementacji norm europejskich na rynek polski i ich tłumaczenia.

 

W Inżynierze Budownictwa nr 2/2021 ukazał się artykuł „Co właściwie izba robi w sprawie BIM?”, w którym przewodniczący KdsBIM KR PIIB przedstawił m.in. dotychczasowe działania Komisji i plany na rok 2021.

 

W dniu 01 lutego 2021 roku w trakcie III Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie odbyła się debata pt. „Nowe technologie w budownictwie”. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował w niej przewodniczący Komisji ds. BIM Łukasz Gorgolewski. Tezy jego wystąpienia zostały opublikowane w Inżynierze Budownictwa nr 3/2021 w artykule „Nowe technologie w budownictwie – BIM i jego wdrażanie w Polsce”.

 

 

W dniu 25 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. BIM. Przyjęto plan pracy na rok 2021 i kontynuowano dyskusję na temat „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.

Sprawozdanie Komisji do spraw BIM

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020

 

Komisja do spraw BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana uchwałą KR PIIB nr 11/R/2020 z dnia 02.09.2020 r.

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji kol. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska OIIB, oraz członkowie:

 • Ryszard Rotter, Dolnośląska OIIB
 • Jarosław Górecki, Kujawsko-Pomorska OIIB
 • Jerzy Adamczyk, Lubelska OIIB
 • Artur Juszczyk, Lubuska OIIB
 • Jakub Miszczak, Łódzka OIIB
 • Wiesław Bereza, Małopolska OIIB
 • Daniel Opoka, Mazowiecka OIIB
 • Robert Respondek, Opolska OIIB
 • Jan Kuczałek, Podkarpacka OIIB
 • Jacek Szumski, Podlaska OIIB
 • Piotr Zimniak, Pomorska OIIB
 • Piotr Klikowicz, Śląska OIIB
 • Jacek Zabielski, Warmińsko-Mazurska OIIB. W 2020 roku skład Komisji nie uległ zmianie.

Zadaniem Komisji jest realizowanie, przyjętej przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/20 z dnia 04 lutego 2020 roku, „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca

i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii” w następujących głównych obszarach działania:

 • cyfryzacja procesu budowlanego
 • standaryzacja
 • legislacja
 • popularyzacja BIM

Komisja ds. BIM podjęła następujące działania:

 1. Zaproszeno na posiedzenie Komisji ds. BIM kol. Andrzej Falkowskiego, Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, który zapoznał członków Komisji z aktualnym stanem cyfryzacji procesu budowlanego i projektów innych regulacji prawnych dotyczących BIM oraz przekazał informację o działaniach PIIB w tym zakresie (cyfryzacja)
 2. Przewodniczący Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski uczestniczy w spotkaniach Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB (partnerzy: PIIB, IARP, SARP). Na spotkaniach omawiano następujące zagadnienia:

 

 • generator wniosków elektronicznych w procedurach administracyjnych,
 • elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (eCRUB),
 • zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego związane z uwzględnieniem wersji elektronicznej

(cyfryzacja, legislacja)

 1. Członkowie Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski i kol. Jacek Szumski zostali zgłoszeni przez PIIB jako jej przedstawiciele do prac w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy

i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.

Grupa robocza, a także ewentualnie powołany Komitet Sterujący, miałaby za zadanie kontynuowanie ustrukturyzowanej współpracy nad strategią wdrożenia BIM w Polsce. Głównym jej zadaniem byłoby stworzenie i zatwierdzenie Mapy drogowej BIM jako projektu dokumentu rządowego, stanowiącego podstawę do ustalenia szczegółowej strategii BIM oraz prace nad założeniami/wytycznymi do standaryzacji kwestii BIM. (cyfryzacja, legislacja, standaryzacja)

 1. Komisja ds. BIM zapoznała się z „Mapą drogową dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” opracowaną w ramach projektu ”Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” przez Ministerstwo Rozwoju i przeprowadziła dyskusję nad tym dokumentem. Wnioski z tej dyskusji będą przedstawione przez przedstawicieli Komisji podczas prac grupy roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce. (cyfryzacja, legislacja)
 2. Członkowie komisji omówili aktualny stan działań w zakresie BIM w poszczególnych Okręgowych IIB oraz przeprowadzili dyskusję na temat popularyzacji BIM jako obszaru działań w ramach realizacji Strategii PIIB. (popularyzacja BIM)
 3. Z inicjatywy Śląskiej OIIB, Przewodniczący Komisji ds. BIM wziął udział jako ekspert we współorganizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych, Politechnikę Śląską i Europejskie Centrum Certyfikacji BIM panelu poświęconym BIM-kompetencjom w trakcie międzynarodowej konferencji w międzynarodowej konferencji „infraBIM V4 Visegrad Group”, odbywającej się w dniach 13-16 października 2020 roku w Gliwicach. (popularyzacja BIM)
 4. Na prośbę Prezesa PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego Przewodniczący Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski opiniował objęcie patronatem honorowym PIIB konferencji „BIM DAYS 2020 – Cyfrowa Budowa 4.0”. (popularyzacja BIM)

Komisja ds. BIM odbyła w 2020 roku cztery comiesięczne posiedzenia, w których średnia frekwencja wyniosła 84%.

Osobą współpracującą z ramienia Biura PIIB jest p. Agnieszka Parys. Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 r.

W dniu 2 września 2020 r. uchwałą Krajowej Rady PIIB powołana została Komisja ds. BIM. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich izb okręgowych, z wyjątkiem zachodniopomorskiej i świętokrzyskiej, które nie zgłosiły swoich kandydatów.

Zadaniem Komisji jest realizowanie Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce. Prawie wszyscy członkowie Komisji uczestniczyli wcześniej w pracach Zespołu ds. BIM którego zadaniem było opracowanie projektu Strategii. Jej celem jest ochrona interesów zawodowych członków w procesie wdrażania BIM w Polsce i zapewnienie Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa realnego wpływu na ten proces, a w szczególności:

 • popularyzacja metodyki BIM i uświadamianie, że ma ona zastosowanie nie tylko na etapie projektowania ale w całym cyklu życia obiektu budowlanego,
 • podnoszenie poziomu kompetencji członków PIIB w zakresie metodyki BIM i ułatwianie jej wdrażania w praktyce zawodowej,
 • monitorowanie uregulowań prawnych i normatywnych w Polsce związanych z wdrażaniem BIM oraz opiniowanie projektów dokumentów w tym zakresie.

W Standardzie określono cztery główne obszary działań:

 • cyfryzację procesu budowlanego,
 • standaryzację metodyki BIM,
 • legislację związaną z BIM-em,
 • popularyzację BIM-u.

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się w trybie on-line posiedzenie inauguracyjne Komisji ds. BIM, w którym uczestniczył Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński. Zaproszonym gościem był również kol. Andrzej Falkowski Przewodniczący Komisji prawno-regulaminowej KR PIIB, który przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego i projektów innych regulacji prawnych dotyczących BIM. Podczas posiedzenia omówiono zadania i formy działania Komisji. W związku dynamiką zdarzeń związanych z projektami cyfryzacji w procesie budowlanym, członkowie Komisji uznali, że koniecznym jest odbywania posiedzeń comiesięcznych w trybie on-line.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 października 2020 roku. Jego tematem głównym była popularyzacja metodyki BIM. Członkowie Komisji przedstawili działania w zakresie BIM-u w poszczególnych izbach okręgowych. Było to okazją do wymiany doświadczeń i stanowiło podstawę do przygotowania propozycji działań w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 26 listopada 2020 roku. Poświęcone było omówieniu „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” opracowanej w lipcu 2020 r. w ramach zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju i kontynuowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”.

Część zadań w ramach tego projektu jest realizowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Skład grupy przedstawicieli PIIB w Zespole ds. cyfryzacji GUNB uzupełniono o przewodniczącego Komisji ds. BIM. Również będzie on brał udział z ramienia PIIB w pracach tworzonej w Ministerstwie grupy roboczej zajmującej się opracowaniem Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

Ostatnie posiedzenie w roku 2020 odbyło się 14 grudnia. Przyjęto na nim sprawozdanie za rok 2020 i omawiano projekt planu pracy Komisji ds. BIM na rok 2021.Przewodniczący Komisji zaprezentował oba dokumenty na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 16 grudnia 2020 r.