W dniach 30.05–1.06.2013 roku, w Lizbonie odbyło się 57. Zgromadzenie Ogólne (57. ZO) Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE ). Było to pierwsze ZO przygotowane i przeprowadzone przez nowy, wybrany jesienią ubiegłego roku zarząd z delegatem PIIB Włodzimierzem Szymczakiem jako wiceprezydentem i prezydentem – elektem.

57 Zgromadzenie Ogólne – razem z piątkową Międzynarodową Konferencją „Zmiany w Budownictwie ” odbyło się w siedzibie – Ordem Dos Engenheiros–Portugalskiej Izby Inżynierów.

W przeddzień obrad 57. ZO, czyli 30 maja, odbyło się posiedzenie zarządu ECCE. Rozpoczęło się ono od powołania nowego przewodniczącego Stałego Komitetu do spraw Wiedzy i Technologii. Wobec rezygnacji prof. Asko Saria z Finlandii – dotychczasowego przewodniczącego – na funkcję tę został powołany dr Ruben Paul Borg z Malty. Ocenę aplikacji oraz rekomendację kandydata na przewodniczącego komitetu wygłosił Vice-Prezydent, Prezydent-Elekt ECCE Włodzimierz Szymczak. W dalszej części posiedzenia odbyło się spotkanie zarządu ECCE z delegacją Japońskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa, która była gościem 57 ZO. Spotkanie to zakończyło się uroczystym podpisaniem Porozumienia o Współpracy. Analogiczny dokument, uzgodniony wcześniej drogą e-mailową, podpisano także z Koreańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa. W dalszej części posiedzenia dyskutowano o sprawach nowych członków ECCE, realizacji budżetu, przygotowaniach do Drugiego Europejskiego Dnia Inżyniera (Bruksela, jesień 2014), relacjach z innymi organizacjami inżynierskimi w Europie i na świecie. Dokonano także analizy całokształtu spraw związanych z publikacją biuletynu i stroną internetową ECCE.

Zarząd ECCE jednogłośnie zaakceptował także propozycję PIIB, by 60 Zgromadzenie Ogólne ECCE, przypadające na jesień 2014 roku odbyło się w Warszawie.

Samo Zgromadzenie Ogólne, poza obowiązkami statutowymi, zdominowane zostało przez sesje Stałych Komitetów ECCE, których jest obecnie 5 plus Grupa Robocza do spraw Dziedzictwa Historycznego Inżynierii Budownictwa, która przygotowuje teraz kolejne albumowe wydawnictwo pod tytułem „ Cudowny Świat Mostów Dla Pieszych”. Polski wkład do tego wydawnictwa, który powstał pod kierunkiem pana prof. Janusza Rymszy, od dawna jest już w posiadaniu komitetu redakcyjnego. W projekcie tym, jako gość specjalny, weźmie udział Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa.

Wystąpienia w imieniu zaproszonych organizacji wygłosili:

  • Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa (JSCE) – Prezydent Takehiko Ono,
  • Światowa Rada Inżynierów Budownictwa (WCCE) – Prezydent Tomas Sancho,
  • Światowe Stowarzyszenie Organizacji Inżynierskich (WFEO) – Prezydent Elekt Marwan Abdelhamid,
  • Europejska Rada Izb Inżynierskich (ECEC) – Skarbnik Gabor Szollossy

Podczas 57. ZO ECCE odbyła się także Międzynarodowa Konferencja pod tytułem „Zmiany w Inżynierii Budownictwa”, której współorganizatorem była Portugalska Izba Inżynierów Budownictwa. Otworzył ją Prezydent Ordem Dos Engenheiros – Portugalskiej Izby Inżynierów Carlos Matias Ramos wystąpieniem „Inżynieria Budownictwa. Odniesienia społeczne i przyszłe trendy”. Przedstawiono także kilka innych, ciekawych prezentacji, między innymi:

  • Fernando Branco Prezydent ECCE: „Sektor budowlany w Europie wobec kryzysu”
    z konkluzją – Europa i budownictwo potrzebuje trzech „I”: Inwestycji, Innowacji, Internalizacji,
  • Takehiko Ono Prezydent JSCE: „Czego nauczyło nas wielkie trzęsienie ziemi we Wschodniej Japonii w 2011 roku”,
  • Ricardo Pedrosa Gomes Prezydent AECOPS: „Internalizacja portugalskiego przemysłu budowlanego”.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.ecceengineers.eu oraz www.piib.org.pl