Zgromadzenie Ogólne

European Council of Engineers Chambers w Atenach

9-13 października 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest członkiem European Council of Engineers Chambers (Europejskiej Rady Izb Inżynierów). Do głównych zadań Europejskiej Rady należy współpraca z organami UE w zakresie tworzenia przez Komisję Europejską dyrektyw związanych z wykonywaniem naszych zawodów, w szczególności:

 • dyrektywa UE dotycząca uznawalności kwalifikacji w państwach UE,
 • porównywalność kształcenia inżynierów w różnych państwach UE,
 • prace nad przygotowaniem Międzynarodowej Karty Inżyniera, która zawiera informację o uprawnieniach uzyskanych w państwie narodowym. Uprawnienia te powinny być uznawane w całej UE,
 • zmiany w dyrektywie UE o zamówieniach publicznych.

Europejska Rada Izb posiada swoje przedstawicielstwo przy Komisji Europejskiej i na bieżąco śledzi postęp prac w wymienionych obszarach, przygotowując stosowne stanowiska. Zgromadzenie Ogólne ECEC, w którym brałem udział jako reprezentant PIIB obecnej kadencji naszej Izby, oprócz spraw organizacyjnych, podjęło także dyskusję nad następującymi sprawami:

 • koniecznością przeprowadzenia rozmów z przedstawicielką Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz przygotowaniem naszego stanowiska w sprawie dyrektywy dotyczącej  zawodów regulowanych,
 • przygotowaniem Deklaracji High Professional Standards dla Komisji Europejskiej,
 • przygotowaniem stanowiska Europejskiej Rady Izb Inżynierów dotyczącego Międzynarodowej Karty Inżyniera oraz zamówień publicznych,
 • koniecznością ochrony prawnej własności intelektualnej inżynierów w dyrektywach UE.

Ustalono, że w dniach 18-19 listopada 2014 r. w Brukseli odbędzie się II Dzień Inżyniera. Wydarzenie to ma przybliżyć Parlamentowi Europejskiemu oraz Komisji Europejskiej ważną rolę, jaką spełniają inżynierowie w rozwoju społeczno-gospodarczym państw narodowych oraz w rozwoju cywilizacyjnym UE.

Dyskusja ogólna natomiast dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

 • potrzeby utrzymania zawodów regulowanych,
 • rozwoju rynku budowlanego w UE, spraw przetargów i small biznesu,
 • kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych i przygotowania ludzi młodych do pracy w zawodach regulowanych,
 • systemowej ochrony starszych zespołów miejskich i przemysłowych, renowacji budynków, oraz oszczędności energii,
 • problemów gospodarowania odpadami.

Dyrektywa UE w sprawie zawodów regulowanych zakłada potrzebę kształcenia ustawicznego w tych zawodach - Continuous Practical Development. Dyskusja objęła również informację o tym, jak obecnie realizowane jest to kształcenie w państwach narodowych.

Ważnym wydarzeniem było przyjęcie tzw. Deklaracji Ateńskiej w sprawie zawodów regulowanych. Deklaracja został skierowana do Komisji Europejskiej oraz rządów państw UE. Jej oryginalna wersja znajduje się w PIIB oraz na stronie internetowej naszej Izby (w jęz. angielskim). Dostępne jest również tłumaczenie polskie.

Do Europejskiej Rady Izb Inżynierów w Atenach przystąpiła Wielka Brytania, natomiast status obserwatora posiada Federacja Rosyjska.

Europejska Rada jest przyjaznym forum umożliwiającym wymianę doświadczeń, jak rozwiązywać  problemy pracy Izb Inżynierów w poszczególnych państwach narodowych UE.

Szczecin, 20 grudnia 2013 r.
Informację przygotował Zygmunt Meyer (ZOIIB)


Przedstawiciel PIIB prof. Zygmunt Meyer (po prawej) podczas obrad nad przyjęciem deklaracji o zawodach regulowanych