Ministerstwo Rozwoju przygotowało prezentację wyjaśniającą, jak należy odczytywać nowe przepisy Prawa budowlanego i rozporządzenia w zakresie formy i zakresu projektu budowlanego. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które zostały w niej poruszone.

 

Ministerstwo Rozwoju przygotowało prezentację wyjaśniającą, jak należy odczytywać nowe przepisy Prawa budowlanego i rozporządzenia w zakresie formy i zakresu projektu budowlanego. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które zostały w niej poruszone.

 

1. Nie ma obowiązku przedkładania projektu technicznego organom AAB – organ nie sprawdza, nie weryfikuje ani nie zatwierdza projektu technicznego.

Należy jednak dodać, że projekt techniczny można dołączyć do projektu budowlanego składanego w urzędzie - wtedy organ AAB nie sprawdza, nie weryfikuje ani nie zatwierdza projektu technicznego.

 

2. W przypadku projektanta rozporządzenie posługuje się liczbą pojedynczą, jednak zgodnie z zawsze stosowaną nomenklaturą - to oznacza liczbę pojedynczą lub liczbę mnogą.

Inaczej mówiąc, jeśli w projekcie występuje więcej niż jedna osoba projektująca, to rozporządzenie ma na myśli każdego z tych projektantów. Nie istnieje funkcja tzw. głównego projektanta.

 

3. Rozporządzenie nie ogranicza możliwości zamieszczenia innych danych czy informacji (dodatkowych) w projekcie budowlanym, ponad te które wymienia rozporządzenie.

Oznacza to, że jeśli ktoś chciałby zrobić z projektu technicznego projekt wykonawczy, to rozporządzenie nie stoi temu na przeszkodzie.

 

4. Jeżeli z charakteru projektu budowlanego wynika, że któraś ze składowych części opisowej lub rysunkowej określonych w rozporządzeniu w danym projekcie nie występuje, projektant nie ma obowiązku zamieszczania adnotacji w postaci np. Nie dotyczy.

To istotna uwaga, bo wymagania organów AAB były bardzo zróżnicowane.

 

5. Karta tytułowa to  nie to samo co strona tytułowa.

Każdy projekt budowlany ma 1 kartę tytułową i co najmniej 1 stronę tytułową.

Przykładowy projekt pokazujący czym się różni karta tytułowa od strony tytułowej pokazaliśmy w poradniku Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. https://tiny.pl/7pgxq (przydatne linki, poz. [6])

 

6. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane – nie są załącznikiem do PZT, PAB czy PT.

To jest odrębny element projektu budowlanego.

 

7. Projektant może wykonać rysunek PZT na cyfrowej wersji mapy do celów projektowych i wydrukowany rysunek, poświadczony przez siebie z oryginałem, zawrzeć w projekcie budowlanym – nie ma obowiązku dostarczania do organu AA-B żadnego dodatkowego „Poświadczenia” o oryginalności mapy czy „Czystej mapy”.

 

8. Projekt techniczny nie może ujawniać informacji, które mogłyby wpłynąć na przebieg postępowania administracyjnego, np. w zakresie ustalania stron – takie informacje ujawnia się na etapie PZT i PAB.

 

9. Prezentacja Ministerstwa Rozwoju dostępna jest tutaj: https://tiny.pl/7lhbj

 

Tekst: Andrzej Falkowski, Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa