Dz.U.03.132.1231 - pobierz plik pdf do wydruku

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

(Dz. U. z dnia 29 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Pieczątka

organu nadzoru budowlanego         ............. dnia .........

PROTOKÓŁ

KONTROLI OBOWIĄZKOWEJ

zakończonej budowy obiektu budowlanego

przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z późn. zm.).

1. Inwestor: .................................................

...........................................................

...........................................................

......................................................... .

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

2. Kategoria/-e obiektu budowlanego i rodzaj/-e obiektu

budowlanego: ..............................................

............................................................ .

3. Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego: ..................

..............................................................

............................................................ .

4. Data przeprowadzenia kontroli: .......................... .

5. Kontrolę przeprowadził: ...................................

..............................................................

..............................................................

............................................................ .

(organ nadzoru budowlanego, imię i nazwisko

kontrolującego/-ych)

6. W kontroli uczestniczyli:

1) inwestor - ............................................,

(imię i nazwisko inwestora albo osoby

uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej)

przy udziale:

2) inspektora nadzoru inwestorskiego ......................

.......................................................,

(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

3) kierownika budowy ......................................

.......................................................,

(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

4) projektanta ............................................

.......................................................,

(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

7. Wezwanie do przeprowadzenia kontroli z dnia ..............

znak ............... wpłynęło do organu nadzoru budowlanego

w dniu .................... nr rej. ..................... .

8. Ustalenia kontroli

8.1. Zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania

działki lub terenu: ................................... .

8.2. Zgodność obiektu budowlanego z projektem

architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych obiektu

budowlanego:

- kubaturyx/: .......................................,

- pow. zabudowyx/: ..................................,

- wysokości, długości i szerokościx/: ...............,

- liczby kondygnacjix/: .............................,

- inne ..............................................,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu

konstrukcyjnego obiektu budowlanego:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i

układ połaci dachowych):

.......................................................

.......................................................

......................................................,

d) wykonania urządzeń budowlanych:

.......................................................

.......................................................

......................................................,

e) wykonania zasadniczych elementów wyposażenia

budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

.......................................................

.......................................................

......................................................,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z

obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

- w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i

budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

..................................................... .

8.3. Wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt

budowlany), szczególnie istotne dla bezpieczeństwa

konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i

powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.4. Wypełniony został obowiązek dokonania rozbiórki

istniejących obiektów budowlanych lub obiektów

tymczasowych (w przypadku nałożenia w pozwoleniu na

budowę):

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.5. Wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte

pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym,

umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

Nie została wykonana część robót wykończeniowych lub

innych robót budowlanych, związanych z obiektem budowlanym

- obiekt spełnia warunki do wydania pozwolenia na

użytkowanie (określić zakres i termin ich wykonania):

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.6. Stwierdzono istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę:

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.7. Stwierdzono nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego

projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na

budowę:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.8. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego

części przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,

zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane:

a) obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do

użytkowania:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

b) roboty budowlane pozostałe do wykonania:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.9. Uporządkowanie i właściwe zagospodarowanie terenu budowy

oraz terenów przyległych:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

9. Wnioski końcowe:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

......................................................... .

10. Uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli

(wymienione w pkt 6):

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

......................................................... .

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

które po odczytaniu podpisano bez uwag/z uwagamix/.

Osoby uczestniczące w kontroli:              Kontrolujący:

(wymienione w pkt 6)

1 ............................         1 .....................

2 ............................         2 .....................

3 ............................

4 ............................

x/ Niepotrzebne skreślić.