Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Menu główne

Statut
Skład Organów Izby
Krajowa Rada
Budżet i Finanse
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
Krajowa Komisja Rewizyjna
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Komisje i zespoły
Uchwały
Podstawowe Dokumenty
Umowy o Współpracy
Uznawanie kwalifikacji zawodowych
Historia
Linki
INFO PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 stycznia 2007

Polish Chamber of Civil Engineers

A trade self-government, next to legislative institutions, regulative structures, economy and business, constitutes an important pillar of the State of law. The activity of the trade self-government of civil engineers is regulated by the following provisions:

- the Building Law Act and acts on trade self-governments of architects, civil engineers and town planners,

- ministerial regulations: on independent technical functions in the building industry, on disciplinary procedures in respect to members of trade self-governments, on conditions of obligatory third-party insurance,

- internal resolutions: the statutes and rules and regulations of the chamber.

The Polish Chamber of Civil Engineers groups over one hundred thousand engineers and technicians with building qualifications in the following specialities: architecture, construction and building, roads, bridges, demolition, railway, telecommunication, installations of heating, ventilation, gas, water and sewage networks, systems and devices, electrical and power systems and devices.

The Chamber membership is compulsory and only those entered into the list of its members are entitled to perform independent technical functions in the building industry, i.e. to pursue the profession of a designer, a construction manager, a contract engineer or a construction supervision inspector. The third-party insurance due to the profession pursued is also compulsory.

The tasks of the trade self-government include, in particular:

- exercising supervision over diligent and scrupulous performance of the profession by members of chambers,

- representation and protection of professional interests of its members,

- establishing the rules of the ethics of the profession and supervision over the observance thereof,

- granting and refusing/taking away building qualifications in particular specialities and conferring the title of a building expert/surveyor,

- recognition of professional qualifications of foreigners,

- cooperation with government administration and local government bodies, as well as with other trade self-governments and associations,

- providing opinion on minimum program requirements in respect to the professional education of civil engineers as well as making proposals regarding these issues,

- trade self-government's assets and business management,

- conducting proceedings regarding the professional and disciplinary liability of members of trade self-governments,

- providing opinion on draft normative acts regarding the building industry,

- organization and administration of mutual aid institutions and other forms of material assistance to members of trade self-governments,

- keeping the lists of members of trade self-governments,

- implementation of statutory tasks.

 

Samorząd zawodowy obok instytucji ustawodawczych, struktur wykonawczych, gospodarki i biznesu stanowi ważny filar państwa prawa. Działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa regulują przepisy:

- ustaw - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

- rozporządzeń resortowych: o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, o zasadach postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych, o warunkach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- uchwał wewnętrznych: statut i regulaminy izby.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza ponad 100 tyś inżynierów i techników, którzy posiadają uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przynależność do izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie tj. pracy przede wszystkim w zawodach projektanta, kierownika budowy, inżyniera kontraktu czy inspektora nadzoru budowlanego. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

Do zadań samorządu zawodowego należy w szczególności:

- sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb,

- reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,

- ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,

- nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

- uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,

- opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,

- zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,

- prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,

- opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,

- organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członków samorządów zawodowych,

- prowadzenie list członków samorządów zawodowych,

- realizacja zadań statutowych.

.
Poprawiony: czwartek, 17 września 2009
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa