UCHWAŁA NR 11/KKR/2003

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium KR PIIB za rok 2003

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

1. Korniak-Figa Krystyna - przewodnicząca

2. Chaciński Ryszard - v-ce przewodniczący

3. Kallik Urszula - Sekretarz

4. Barcicka Ewa - członek

5. Skorys Barbara - członek

6. Lipkowski Marian - członek

7. Jędraszak Wojciech - członek

8. Oprocha Jerzy - członek

1. KKR występuje z wnioskiem do III Krajowego Zjazdu Izby o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby za okres sprawozdawczy od 01.01-31.12.2003r.

2. KKR wnosi do III Krajowego Zjazdu Delegatów o zatwierdzenie sprawozdania finansowego KI za okres 2003 i podjęcie uchwały podziału wyniku finansowego.