Uchwała nr  3/R/2013
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie powołania zespołu ds. oceny szkodowości i negocjacji
z Ergo Hestią SA


Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W skład zespołu powołuje się:
1) Andrzeja Jaworskiego – przewodniczący zespołu
2) Joannę Gierobę
3) Waldemara Szlepera
4) Ryszarda Kolasę
5) Stanisława Karczmarczyka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.