Załączniki:
Załącznik nr 1 

Uchwała Nr  7/R/07

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 marca 2007 r.

 

w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1.

Uchwala się zasady rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.