Dz.U.2006.24.179 - pobierz plik pdf do wydruku
stan prawny na 01/03/2006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 27 stycznia 2006 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.(2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 75, poz. 705).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie(3) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.