PDF

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

1) 

z dnia 15 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1719)

 

 

Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r.3) 

 

 

Załącznik Protokół obowiązkowej kontroli (wzór).

 

(patrz oryginał)

 

 


 1)   Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

 2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

 3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).