Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1)

z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170)

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

 

  • 1 Określa się wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

  • 2 Do oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

  • 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.3)

 

 

Załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (wzór).

 

 

 

 

 1)   Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

 2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

 3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).