Ustawa PDF

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

1)

z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 346)

 

 

Na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) zarządza się, co następuje:

 

  • 1 Określa się wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

  • 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

Załącznik Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) (wzór).

 

 1)   Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).