Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została rozszerzona o zagadnienia umożliwiające sporządzanie projektów i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej.

X posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się 4 grudnia 2020 r. Omówiono m.in. szkolenia online, które budzą duże zainteresowanie inżynierów budownictwa.

PIIB skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę przepisów, które umożliwiłyby przeprowadzenie egzaminów w 2021 r.

Ukazał się już kolejny tegoroczny numer czasopisma. Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością.

Narada szkoleniowa przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z członkami krajowego oraz okręgowych sądów dyscyplinarnych, krajowymi i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej PIIB odbyła się 25 listopada 2020 r. w Warszawie.