Spotkanie, które odbyło się 11 maja br., prowadził Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Omówione zostały projekty dokumentów przygotowane na XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.

 

Rozpoczęto od zatwierdzenia porządku obrad i przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, który przygotowała Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Członkowie Prezydium Krajowej Rady PIIB szczegółowo omówili porządek obrad XXI Krajowego Zjazdu PIIB oraz ich regulamin, do którego wnieśli kilka korekt.

 

Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawił projekt zmian gospodarki finansowej PIIB związany ze zwiększeniem miesięcznej składki członkowskiej na rzecz okręgowych izb oraz izby krajowej, a także ekwiwalentu za udział w posiedzeniach (od 1 stycznia 2023 r.). W punkcie dotyczącym aktualizacji budżetu na 2022 r. oraz projektu budżetu na 2023 r. uwzględniona została propozycja członków Krajowej Rady PIIB dotycząca zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym, która będzie poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB.

 

Na zakończenie Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, poinformowała o ostatnim posiedzeniu komisji, na którym przyjęto sprawozdanie organu.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat