Obrady Prezydium KR PIIB odbyły się 12 maja br. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w posiedzeniu w trybie wideokonferencji.

 

Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Na wstępie jednomyślnie przyjęto porządek obrad.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, omówiła protokół z ostatniego posiedzenia, który został przyjęty przez głosowanie. Sekretarz przedstawiła także proponowany porządek oraz regulamin obrad XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Szczegółowo wyjaśnione zostały nieznaczne różnice w porównaniu z ubiegłorocznymi dokumentami.
– Ponieważ w porządku obrad nadchodzącego zjazdu względem obrad w ubiegłym roku pojawiają się nietypowe projekty uchwał, dobrze byłoby, aby głosujący otrzymali krótką informację na ich temat. Krótkie uzasadnienie dodania konkretnej uchwały pomogłoby delegatom w pojęciu decyzji – zaznaczył prezes PIIB.

 

Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił stan realizacji dwóch wniosków z XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego dotyczących rozliczania delegacji. Przedstawił również projekt budżetu PIIB na rok 2022.

 

W dalszej części spotkania prezes KR PIIB poinformował, że otrzymał sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej KR PIIB i poprosił o zabranie głosu Urszulę Kallik, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej KR PIIB.
– Zakończyliśmy wszystkie planowe kontrole działalności PIIB. Na posiedzeniu 5 maja br. przyjęto uchwałę, która zatwierdziła protokoły kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Krajowej Rady PIIB, przyjęliśmy również uchwałę przyjmującą sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej KR PIIB oraz uchwalę wnioskującą do XX Krajowego Zjazdu o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB – wyjaśniła przewodnicząca.

 

Informacje o przebiegu XIX Okręgowych Zjazdów przedstawiła Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB. Spotkania rozpoczęła Opolska OIIB 25 marca br. a zakończyły Zachodniopomorska i Warmińsko-Mazurska OIIB 23 kwietnia br. W stosunku do ubiegłego roku okres przeprowadzenia wszystkich zjazdów był krótszy. Najdłużej trwał zjazd w Świętokrzyskiej OIIB – procedowano 6 dni. Natomiast najwyższą frekwencję (98,08%) zanotowano w Opolskiej OIIB, przy ogólnej średniej we wszystkich okręgach wynoszącej 85,52%. Jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków, najwięcej (41 wniosków) pojawiło się w Dolnośląskiej OIIB, zaś najmniej (żadnego) w Zachodniopomorskiej OIIB, choć w tej okręgowej izbie podjęto najwięcej uchwał (aż 19).

 

Tekst: Joanna Karwat