XXXVI sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 26 lutego 2021 r. egzaminem pisemnym. Przeprowadzenie w I kwartale 2021 r., odwołanej w ubiegłym roku jesiennej sesji egzaminacyjnej, zostało umożliwione przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316).

 

Egzamin pisemny, podobnie jak egzaminy ustne, przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co-2, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz w oparciu o wytyczne przygotowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB, w celu zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

 

Podobnie jak miało to miejsce w sesji poprzedniej, egzamin pisemny został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

Do egzaminu testowego w XXXVI sesji egzaminacyjnej przystąpiło 2701 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3127 osób.  Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 87,26%, natomiast ustnego 76,18%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 81,31 %, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.

2382 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 149 osób, a najmniej, bo tylko 19 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

 

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (354), następnie w Małopolskiej OIIB (256), Śląskiej OIIB (248) oraz w Wielkopolskiej OIIB (207).

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

Gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli uprawnienia budowlane w XXXVI sesji egzaminacyjnej.

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek
Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot.: stock.adobe.com/smolaw11