Przypominamy, że od początku lipca 2021 r. pojawi się możliwość dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Niebawem powinna ukazać się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która będzie precyzowała, jak ten dokument powinien wyglądać.

Natomiast wczoraj (1 kwietnia br.) rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, która przewiduje m.in.:

  • umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej,
  • umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej,
  • uregulowanie w Prawie budowlanym portalu e-Budownictwo,
  • prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane przez system teleinformatyczny (tzw. eCRUB).

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/31CRBsA , a uwagi do niego można składać do 15 kwietnia.

 

Z projektu ustawy wynika, że nowy eCRUB pozwoli nie tylko na wyeliminowanie dołączania do projektu budowlanego dokumentów: uprawnień budowlanych i przynależności do izby samorządu zawodowego, ale także przyspieszy proces nadawania uprawnień budowlanych, gdyż eliminuje się obecną procedurę przekazywania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do GUNB (który następnie dokonuje w drodze decyzji administracyjnej wpisu do CRUB), na rzecz wprowadzenia danych o nadaniu uprawnień budowlanych przez okręgową komisję kwalifikacyjną bezpośrednio do systemu teleinformatycznego, co będzie miało czysto techniczny charakter.

Obowiązek wpisu do eCRUB nie będzie dotyczył, tak jak jest obecnie osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r. Jednak będą one mogły wystąpić z wnioskiem do OKK o przekazanie swoich danych do systemu, co również takim osobom pozwoli na skorzystanie z możliwości wyeliminowania obowiązku dołączania do projektu budowlanego kopii uprawnień budowlanych i dokumentu przynależności do izby samorządu zawodowego.

Obecnie obie izby samorządu zawodowego pracują wspólnie z GUNB nad rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą na migrację obecnych i przyszłych danych do nowego eCRUB.

 

Ponadto projekt ustawy przewiduje również zmiany o charakterze doprecyzowującym obecne przepisy Prawa budowlanego, w tym kwestię oświadczeń projektantów dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych i możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej – wskazując jednoznacznie, że są to załączniki do projektu architektoniczno-budowlanego. Obecnie bowiem organy AAB mają wątpliwości, czy ww. oświadczenia są załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, czy do projektu.

Dodatkowo, w przypadku oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej, zdarza się, że niektóre organy AAB żądają dołączenia takiego oświadczenia w sytuacjach gdy:

- obiekt nie posiada instalacji grzewczej,

- na terenie danej jednostki osadniczej nie ma sieci cieplnej.

Wskazuje się również projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w branży „sanitarnej’ jako tego, który sporządza to oświadczenie.

 

Z pozoru mało znacząca, ale jednak warta odnotowania jest także zmiana w art. 36a, zgodnie z którą wykreśla się zapis mówiący o tym, że przepisów dotyczących istotnych odstąpień od projektu budowlanego w zakresie projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, nie stosuje się jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Należy pokreślić w tym przypadku wyraźne intencje prawodawcy zawarte w uzasadnieniu – powyższa nowelizacja nie oznacza, że zmiany projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych stanowią istotne dostąpienie od zatwierdzonego projektu. Wręcz przeciwnie – obowiązek uzyskania takiego uzgodnienia po prostu nie wynika z obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych o randze ustawy (a tylko takie uzgodnienia są wymagane do projektu budowlanego w świetle obowiązującej od 19 września 2020 r. treści art. 33 ust. 2 pkt 1), a tym samym nie może ono stanowić kwestii decydującej o tym czy mamy do czynienia z istotnym odstąpieniem.

 

Tekst: mgr inż. Andrzej Falkowski
Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

 

Fot.: stock.adobe.com/Yakobchuk Olena