W trakcie posiedzenia omówiono liczne sprawy związane ze stanem realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa i dwoma projektami ustaw przygotowanymi przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. Powołano także Zespół Krajowej Rady PIIB do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia izby.

Obrady zorganizowano w trybie wideokonferencji 10 marca br. Prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Zgodnie z porządkiem obrad już na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego spotkania, przygotowany przez Danutę Gawęcką, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

 

W spotkaniu KR PIIB uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia, którzy szczegółowo przedstawili informacje o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa. Omówiono również inne obszary działania Ergo Hestii w ramach umowy z PIIB. To m.in. artykuły informacyjne przekazywane do publikacji na stronie PIIB, w miesięczniku „Inżynier Budownictwa”, w biuletynach izb okręgowych, ale także uruchomienie strony internetowej www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl, zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

 

W dalszej części spotkania Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, przedstawił projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego. Dotyczył on wprowadzenia wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego. Dokument przygotowany został w odpowiedzi na wnioski zjazdowe. Wszyscy uczestnicy obrad otrzymali wcześniej zarówno projekt ustawy, jak i jego uzasadnienie przygotowane przez komisję. Członkowie Krajowej Rady PIIB po długiej dyskusji skierowali dokument do dalszych, pogłębionych konsultacji na szczeblu okręgowym.

Drugi projekt opracowany przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB dotyczy ułatwień w zakresie realizacji inwestycji liniowych i powstał na bazie licznych zgłoszeń członków PIIB oraz konsultacji z 14 organizacjami branżowymi. Jak zaznaczył przewodniczący komisji, proponowana ustawa zmieniałaby 16 innych ustaw, dostosowując je do specyfiki obiektów liniowych. Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę w tej sprawie, upoważniając Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do przedstawienia właściwym organom władzy i administracji publicznej projektu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych.

 

W trakcie posiedzenia KR PIIB podjęto również uchwałę w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w następującym składzie: Zygmunt Rawicki (przewodniczący), Andrzej Pawłowski, Danuta Gawęcka, Dariusz Karolak, Józef Kluska. W posiedzeniach powołanego zespołu, w roli doradców, uczestniczyć będą również Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i redaktor naczelna czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”, oraz Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB.

 

Uczestnicy posiedzenia podjęli uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych – 8 złotych i 16 srebrnych.

 

Obradom w tej części roku towarzyszy zwykle prezentacja statystyk, które omówił szczegółowo Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB. Jeśli chodzi o liczbę członków PIIB, na koniec 2020 r. było to 118 010 osób. Mniej niż w 2019 r. (118 187 osób), ale, jak zaznaczono, ma to związek najprawdopodobniej z tym, że nie odbyła się jedna sesja egzaminacyjna. Wśród członków PIIB 12% stanowią kobiety, 88% to mężczyźni. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, maleje liczba techników, natomiast z roku na rok przybywa osób z kwalifikacjami „magister i wyżej”.
W jednym z ostatnich punktów obrad zaprezentowano funkcjonalność nowej aplikacji dla członków PIIB, która wkrótce zostanie uruchomiona. To m.in. możliwość edytowania własnej wizytówki zawierającej informacje o doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych, miejscu wykonywania działalności, wraz z linkami do własnych profili w mediach społecznościowych lub stron internetowych. W aplikacji umieszczone są również: lista zaświadczeń, wnioski, czasopisma i publikacje PIIB oraz OIIB, saldo opłat członkowskich oraz czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany.

 

Tekst: Joanna Karwat