Od pierwszych zajęć szkoleniowych dla kandydatów na mediatorów minął rok. Uczestnicy kursu są gotowi do działania i otwarci na współpracę.

 

Z inicjatywy Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w marcu 2020 r. zorganizowano kurs dla kandydatów na mediatorów. W zajęciach uczestniczyło 18 osób reprezentujących wszystkie okręgowe izby inżynierów budownictwa. Wykłady prowadziła dr Barbara Pawlak z ADR LAW dr Barbara Jadwiga Pawlak, zajmująca się od lat zagadnieniami związanymi z mediacją. Drugi cykl zajęć ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną został przełożony na wrzesień. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zdali celująco i otrzymali stosowny certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji. Zgodnie z założeniami powiodło się „przygotowanie we wszystkich okręgowych izbach kadry wspierającej przebieg negocjacji, łagodzącej powstałe nieporozumienia i pomagającej w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między członkami samorządu zawodowego, a także partnerami z zewnątrz” – napisał inż. Józef Rewers w swoim artykule w „Kwartalniku Budowlanym” (nr 4/2020, str. 14).

 

Podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 16 grudnia 2020 r., Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Komisji ds. Etyki KR PIIB, przedstawił projekt powołania Ośrodka Mediacyjnego PIIB. Ustalono dalszy plan działania i kwestie, które wymagają dokładnej weryfikacji. Obradujący zdecydowali, że na tym etapie bardzo ważne jest, by przeszkoleni i powołani w 2020 r. mediatorzy PIIB byli angażowani w wewnętrzne sprawy izby, związane z relacjami między członkami samorządu.

 

W związku z tą decyzją 27 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników wymienionego powyżej kursu, podczas którego zaproponowano powołanie grupy mediatorów przy Komisji ds. Etyki. Do tej pory mediatorzy działali samodzielnie. Każda z przeszkolonych osób mogła ubiegać się o zarejestrowanie na liście mediatorów przy sądzie okręgowym. Daje to możliwość prowadzenia mediacji sądowych. Jednak głównym celem było włączenie mediatorów w działania wewnętrzne izby, a także wytyczenie ścieżki postępowania mediacyjnego i określonych, ujednoliconych procedur w PIIB. Stąd pomysł, by mediatorzy tworzyli grupę powiązaną z KE KR PIIB, co ułatwi zainteresowanym członkom naszej izby skorzystanie z ich wiedzy.

 

Nie zmienia to faktu, że członkowie grupy już działają, mają pierwsze sprawy i są gotowi wspierać członków PIIB w rozwiązywaniu sporów. Warto zaznaczyć, że koszty mediacji są znacznie niższe od kosztów postępowań sądowych.

– Coraz częściej mamy przypadki, gdy w zawieranych umowach wprowadzane są klauzule, że pierwszą formą rozwiązania ewentualnego sporu będzie postępowanie mediacyjne. Należy podkreślić, że zawsze naczelną zasadą prowadzenia mediacji jest dobrowolność i obopólna zgoda stron. Co więcej, na każdym etapie sporu, za zgodą stron, można skorzystać z pomocy mediatora – zaznacza Gilbert Okulicz-Kozaryn.

 

Osoby, które są zainteresowane takim sposobem likwidacji ewentualnych konfliktów, mogą skontaktować się z wybranym mediatorem poprzez izbę (okręgową lub krajową) lub bezpośrednio. 

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: stock.adobe.com/momius