Uczestnicy obrad dużo czasu poświęcili ważnym projektom ustaw przygotowanym i opatrzonym szczegółowym uzasadnieniem przez Komisję Prawno--Regulaminową KR PIIB.


Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Posiedzenie odbyło się 17 lutego w trybie wideokonferencji. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

 

Ważnym punktem spotkania było omówienie projektów dwóch ustaw przygotowanych z inicjatywy izby przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. Szczegółowo przedstawił je Andrzej Falkowski, przewodniczący komisji.

– Pierwszy projekt dotyczy wprowadzenia wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego do Prawa budowlanego. Ten projekt powstał z uwagi na postulaty członków izby zgłaszane podczas zjazdów okręgowych i krajowych – wyjaśnił Andrzej Falkowski. – Drugi projekt dotyczy ułatwień w zakresie realizacji inwestycji liniowych. Powstał również w wyniku wielu głosów środowiska, w szczególności projektantów realizujących inwestycje infrastrukturalne, inwestycje liniowe. Ma na celu uregulowanie wielu kwestii wielokrotnie zgłaszanych przez członków izby.

 

Jak podkreślił przewodniczący KPR PIIB, projekt został stworzony przez inżynierów przy udziale prawników. Jest dość obszerny, zmienia kilkanaście innych ustaw. Konsultowano go z 14 organizacjami z branż inżynierskich, m.in. instytucjami naukowo-technicznymi, organizacjami zrzeszającymi projektantów, wykonawców, inwestorów zajmujących się realizacją inwestycji liniowych. Był również konsultowany z dwiema organizacjami ze środowiska geodetów. Proponowane zmiany przewidują cyfryzację procedur, polegającą m.in. na możliwości uzyskiwania zdalnie opinii, uzgodnień i pozwoleń, elektroniczną wymianę korespondencji między urzędami czy też wzajemne korzystanie z zasobów będących w dyspozycji tych urzędów. Przewidywane są również rozwiązania porządkujące proces inwestycyjno-budowlany, zasób geodezyjny oraz likwidację niektórych obowiązków formalnych. Przedstawione projekty były przedmiotem dyskusji, w której zabrało głos kilku członków Prezydium KR PIIB. Następnie zadecydowano o tym, by powyższe projekty skierować do Krajowej Rady PIIB, celem rozstrzygnięcia o zgłoszeniu ich do ministerstwa i dalszego procedowania.

 

W kolejnym punkcie obrad omówione zostały przygotowania do sesji egzaminacyjnej wyznaczonej na dzień 26 lutego (tzw. jesiennej z roku ubiegłego, która miała odbyć się 4 grudnia 2020 r.). W związku z tą zmianą w bieżącym roku odbędą się trzy sesje egzaminacyjne. Okręgowe komisje kwalifikacyjne dopuściły do pierwszego w tym roku egzaminu 3400 osób. Sesja odbędzie się według wytycznych opracowanych przez ministerstwo w uzgodnieniu z GIS. Okręgowe komisje kwalifikacyjne wykorzystają też procedury opracowane w ubiegłym roku przez Komisję Kwalifikacyjną KR PIIB. 

 

Uczestnicy spotkania omówili także wstępne przygotowania do obchodów 20-lecia PIIB, które będą miały miejsce w przyszłym roku. Przygotowaniem tak ważnego jubileuszu zajmie się specjalny komitet powołany przez Krajową Radę PIIB.

 

Następnie Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej KR PIIB, szczegółowo omówił proces realizacji wniosków zjazdowych. Wyjaśnił, że zostały już one skierowane do konkretnych osób, celem przygotowania stanowiska KR PIIB, przeprowadzenia analizy możliwości realizacji danego wniosku i jej skutków oraz możliwych obciążeń finansowych z tym związanych. Większość zagadnień dotyczyła spraw prawno-regulaminowych oraz związanych z administracją i organizacją działań PIIB.

 

W dalszej części obrad Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB, przedstawił statystyki dotyczące PIIB, która liczy obecnie 118 010 członków (12% stanowią kobiety, 88% – mężczyźni). Wskazano na korzystny trend – z roku na rok w izbie jest coraz więcej osób z wykształceniem „magister i wyżej”, natomiast maleje liczba techników. Najwięcej jest osób, które przekroczyły 65. r.ż., druga pod względem liczebności jest grupa wiekowa 36–45 lat. Z portalu PIIB aktywnie korzysta ok. 96% jej członków (w Lubelskiej OIIB nawet powyżej 98%). Z roku na rok coraz więcej osób loguje się do serwisu PKN, w związku z czym zwiększono liczbę jednoczesnych dostępów.

 

Na zakończenie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła stan przygotowania sprawozdań organów KR PIIB za rok 2020, podkreślając, że zebrano już niemal cały materiał. Jednocześnie przekazana została informacja dotycząca terminarza  zjazdów okręgowych.

 

Tekst: Joanna Karwat