Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 5 lutego br., w nawiązaniu do tekstu opublikowanego w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” 1/2021 (Dodatek specjalny: Budownictwo w 2020 roku), skierował pismo do podległych jednostek:

 

„W styczniowym wydaniu miesięcznika „Inżynier Budownictwa” w artykule pod tytułem „Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego” zostało przedstawione błędne, bo nieaktualne, stanowisko GINB dotyczące opatrywania klauzulami mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dołączanej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 

Artykuł odnosi się do pisma GINB z 25 listopada 2019 r. skierowanego do Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Stanowisko to było aktualne na dzień jego podpisania. Jednakże od tego czasu zmienił się stan prawny w przedmiotowym zakresie.

W dniu 31 lipca 2020 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), która m.in. zmieniła treść art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Natomiast przez geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zgodnie z art. 3 pkt 14b ustawy – Prawo budowlane, rozumieć należy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

 

Wyjątek od konieczności opatrywania mapy, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, klauzulą urzędową dotyczy sytuacji opisanej w art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z tym przepisem obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków.

Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszego pisma organom nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.”