W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z budżetem, wnioskami przyjętymi na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB, sprawozdaniami z zebrań szkoleniowych organów PIIB i działaniami wydawnictwa PIIB.

Hybrydowe posiedzenie w trybie wideokonferencji odbyło się 16 grudnia 2020 r. Prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał zebranych i rozpoczął obrady od krótkiego podsumowania bieżących spraw izby. Dużo uwagi poświęcono projektowi powołania Ośrodka Mediacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ustalono dalszy plan działania i kwestie, które wymagają dokładnej weryfikacji. Prof. Zbigniew Kledyński podkreślił, że na tym etapie bardzo ważne jest, by przeszkoleni i powołani w 2020 roku mediatorzy PIIB byli angażowani w wewnętrzne sprawy izby, związane z relacjami między członkami samorządu.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła schemat sprawozdania Krajowej Rady za 2020 r. i zaznaczyła, że tym razem raportować będzie 10 komisji i 2 zespoły (które zakończyły już swoją działalność).

 

Kolejnym ważnym i obszernie omawianym punktem obrad była informacja Komisji Wnioskowej nt. postulatów przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe PIIB. Większością głosów zdecydowano o przeniesieniu dodatkowych 7 wniosków do realizacji.

W dalszej części obrad Łukasz Gorgolewski, przewodniczący Komisji ds. BIM KR PIIB, przedstawił sprawozdanie z posiedzeń członków komisji w minionym roku oraz udziału w licznych spotkaniach, np. Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB, gdzie omawiano następujące zagadnienia:

  •  generator wniosków elektronicznych w procedurach administracyjnych,
  •  elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (eCRUB),
  •  zmiany w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego w wersji elektronicznej.

W planach na najbliższy rok Komisja ds. BIM KR PIIB ma monitorowanie problemów i utrudnień w realizacji cyfryzacji procesu budowlanego oraz kierowanie do właściwych organów wniosków w tym zakresie, np. propozycji usprawnień, a także przeciwdziałanie upowszechnianiu standardów zmierzających do zdominowania rynku przez pojedynczą firmę, organizację lub ich grupę. Komisja planuje również przygotowanie ogólnopolskiego szkolenia dla członków PIIB, przybliżającego w sposób przystępny metodykę BIM i jej znaczenie w całym cyklu życia obiektu budowlanego.

Podsumowanie działań w ostatnich 12 miesiącach przedstawiła również Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i redaktor naczelna czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”.
– Wdrożyliśmy wiele nowych technologii. Serwis www.izbudujemy.pl ruszył w nowej odsłonie, a www.inzynierbudownictwa.pl otrzymał nowy panel CMS. Unowocześniona została platforma do wysyłki newsletterów. „Inżynier budownictwa” pojawił się w aplikacjach mobilnych. Uruchomiony został elektroniczny sklep – powiedziała Aneta Grinberg-Iwańska.

 

Podsumowania ubiegłorocznych zebrań szkoleniowych organów KR PIIB dokonali: Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krzysztof Latoszek,  przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zaś Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, odpowiedział na pytania dotyczące realizacji budżetu za 11 miesięcy 2020 r. i jego aktualizacji. Podjęto 4 uchwały: w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na 2020 rok, w sprawie przekazania rocznych składek na rzecz członkostwa PIIB w ECEC i ECCE, w sprawie nadania odznak honorowych PIIB 15 osobom oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – do grona członków komisji dołączył Jacek Szer reprezentujący Łódzką OIIB.

 

Tekst: Joanna Karwat