Narada szkoleniowa (w trybie online) członków Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w której udział wzięli również skarbnicy, dyrektorzy biur, księgowi, obsługa prawna i obsługa biur izb okręgowych odbyła się 6 listopada br.

W naradzie uczestniczyli również: Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB, Dariusz Karolak – zastępca skarbnika KR PIIB, Marian Zdunek – przewodniczący KSD PIIB, Agnieszka Jońca – koordynator KRZOZ PIIB oraz przewodniczący Okręgowych Rad: Kujawsko-Pomorskiej OIIB – Renata Staszak i Opolskiej OIIB – Adam Rak, dyrektor biura PIIB – Adam Kuśmierczyk, główny księgowy – Robert Owczaruk.

Chęć uczestniczenia w naradzie zgłosiły 152 osoby. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe. W transmisji uczestniczyło 119 osób. Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński przedstawił aktualne sprawy, które w tym trudnym czasie pandemii realizuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Wykład biegłego rewidenta Doroty Danilczuk w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych obejmował omówienie:

  • zasad tworzenia funduszu statutowego w PIIB,
  • kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w PIIB,
  • prezentacji budżetu (przychodów i kosztów),
  • instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
  • lokowania środków na lokatach bankowych.

Wykład mecenasa Krzysztofa Zająca w zakresie zagadnień prawnych dotyczył przede wszystkim:

  • uchwał podejmowanych przez KKR i OKR,
  • zmian w statucie i regulaminach PIIB,
  • udzielania absolutorium,
  • ochrony danych osobowych – zadania komisji rewizyjnych.

Przedstawiono także sprawy bieżące z działalności Okręgowych i Krajowej Komisji Rewizyjnych PIIB dotyczące między innymi przygotowywania dokumentów komisji, a przede wszystkim możliwości przeprowadzenia kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Krajowej i Okręgowych Rad za 2020 rok, w tym trudnym czasie. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB zarekomendowała zdalne przeprowadzanie posiedzeń i kontroli, pomimo wszystkich trudności, które taka forma działania pociąga za sobą.

 

Tekst: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB
Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Kledyński, Urszula Kallik, Dorota Danilczuk, Krzysztof Zając