„30 stycznia 2020 r. przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa połączona ze spotkaniem noworocznym, w którym uczestniczyli przedstawiciele m. in. administracji państwowej i rządowej, organizacji branżowych, przewodniczący organów krajowych oraz członkowie Krajowej Rady PIIB.

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Projektu „Termomodernizacja budynku biurowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 666 110,66 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1168 587,98 PLN”

 

Zdjęcia ze spotkania

alt alt alt alt alt alt alt alt

Więcej zdjęć oraz informacji na temat uroczystego otwarcia siedziby oraz spotkania noworocznego po kliknięciu w link