alt29 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad omówiono m.in.  przebieg tegorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczych, pracę Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa oraz działalność Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

altObrady prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych w tym roku. Wszystkie z nich, także Krajowy Zjazd PIIB, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbyły się w trybie zdalnym przy pomocy portalu PIIB. Zjazdy rozpoczęła 11 maja Opolska OIIB, natomiast zakończyły się 10 lipca zjazdem Zachodniopomorskiej OIIB. Średnia frekwencja wyniosła 87,65%. Zgłoszono 140 wniosków i podjęto 166 uchwał. Natomiast na Krajowym Zjeździe PIIB odnotowano frekwencję rzędu 97,03%, zgłoszono 52 wnioski oraz podjęto 22 uchwał. Większość zgłoszonych wniosków dotyczyło spraw wewnątrzorganizacyjnych, legislacji oraz szkoleń. Następnie Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB poinformował o działaniach altZespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa w związku z wygaśnięciem od 2021 r. umowy z obecnym ubezpieczycielem. Członkowie komisji  opracowali i skierowali zapytania do kilku firm świadczących usługi ubezpieczeniowe. Przekazane oferty zostały przeanalizowane i dokonano wyboru jednego z podmiotów. Propozycja Ergo Hestii zostanie zaprezentowana członkom Krajowej Rady PIIB na najbliższym jej posiedzeniu.

altO współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi mówił Zygmunt Rawicki, przewodniczący Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Podkreślił, że w minionym roku dokonano aktualizacji porozumienia z 7 stowarzyszeniami i w grudniu podpisano stosowną umowę. W maju tego roku podjęto tematykę wspólnych działań związanych z prenumeratą czasopism branżowych. Przygotowano specjalną ankietę, którą rozesłano do wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa, aby na jej podstawie zorientować się, jak przedstawia się prenumerata czasopism w poszczególnych okręgowych izbach. Opracowany materiał stanowi bardzo dobrą bazę umożliwiającą dokonania oceny ogólnej sytuacji związanej z czytelnictwem prasy oraz pozwalającą na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań. Jak podkreślił Z. Rawicki, czytelnictwo i prenumerata czasopism branżowych powinno być popierane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.

altW dalszej części obrad A. Kuśmierczyk omówił kontrakt z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz ofertę Instytutu Techniki Budowlanej dotyczącą dostępu do warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaproponowane rozwiązania będą przedstawione członkom Krajowej Rady PIIB. Informacje o pracach związanych z rozliczeniem przebudowy i modernizacji siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie  przedstawiła D. Gawęcka. Skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski omówił realizację budżetu za I półrocze 2020 r. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium w I półroczu 2021 r.