alt16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z udziałem Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Najważniejszym tematem spotkania było wspólne przedyskutowanie i przyjęcie strategii przeprowadzenia XXXV sesji egzaminacyjnej w  związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Obrady zorganizowano w trybie wideokonferencji. Spotkanie prowadził  Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Uczestnicy zaakceptowali porządek obrad, członkowie KKK zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia.  Przewodniczący KKK przedstawił rozwiązania prawne, pozwalające na  bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych w terminach:  4 września oraz 4 grudnia 2020 r., z zachowaniem aktualnych przepisów i reguł, obowiązującego reżimu sanitarnego.  Opinia prawna mec. Krzysztofa Zająca, opracowana na zlecenie KKK, została wcześniej przekazana do wglądu wszystkim Przewodniczącym Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

Przewodniczący OKK omówili stan przygotowań do przeprowadzenia XXXV sesji egzaminacyjnej w poszczególnych okręgowych komisjach kwalifikacyjnych i wskazali problemy organizacyjne, wynikające ze stanu pandemii. Po dyskusji i wymianie poglądów, uczestnicy posiedzenia wspólnie przyjęli ustalenie, że część pisemna egzaminu odbędzie się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym terminie i czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań.

Sesja wrześniowa (4 września br.) odbywać się będzie jednocześnie we wszystkich okręgowych izbach z podziałem na specjalności, w ten sposób, że egzamin testowy dla kandydatów do uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej rozpocznie się o godzinie 9:00, natomiast w  pozostałych specjalnościach kandydaci przystąpią do egzaminu o godzinie 14:00.  Przewodniczący KKK omówił najistotniejsze szczegóły zachowania rygorów sanitarnych i podkreślił szczególną odpowiedzialność Przewodniczących OKK. Jednocześnie zapewnił, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przeanalizuje wszystkie wnioski wynikające z przeprowadzonej dyskusji i opracuje jednolite wytyczne i zalecenia, które zostaną przekazane do OKK do końca czerwca br.

W dalszej części posiedzenia omówiono stan przygotowań do sesji wrześniowej w części, za którą odpowiedzialna jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Zapoznano uczestników obrad z poziomem zasobów bazy pytań egzaminacyjnych oraz aktualnymi możliwościami wykorzystania systemu SESZAT, wspierającego obsługę egzaminów w trybie on-line. Wszystkie okręgowe komisje kwalifikacyjne otrzymają w najbliższych dniach pisemne opracowania najistotniejszych danych oraz szczegółowy harmonogram przebiegu sesji.

Przewodniczący KKK, wyraził nadzieję na powrót normalnego trybu pracy w roku 2021 i  zaproponował terminy kolejnych sesji egzaminacyjnych:  21 maja - sesja XXXVII oraz 19 listopada – sesja XXXVIII.