26 września br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. oraz terminarz  przygotowań do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Obrady Prezydium PIIB prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, uczestnicy obrad zapoznali się z informacją dotyczącą propozycji porozumienia pomiędzy PIIB i firmą Dekpol S.A., którego celem jest odbudowa zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej obiektu budowlanego przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie  i wykonanie prac niezbędnych do zakończenia realizacji tej inwestycji. Sekretarz PIIB Danuta Gawęcka omówiła dokładnie wszystkie zapisy porozumienia i uzgodnień z firmą Dekpol S.A. Prezydium KR PIIB przyjęło stosowaną uchwałę i upoważniło Prezesa i Skarbnika Krajowej Rady  do podpisania zaprezentowanego porozumienia.

Następnie D. Gawęcka przedstawiła terminarz działań przygotowawczych do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano na 28-29 czerwca 2019 r. W dalszej części obrad Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.  omówił funkcjonowanie wydawnictwa w  2018 r. oraz przewidywane wyniki finansowe  na koniec roku. Prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. zasygnalizował, że wydawnictwo zamierza sukcesywnie wprowadzać elektroniczną wersję czasopisma. Działania te w dużej mierze uzależnione  będą także od wyników ankiety  przeprowadzanej obecnie w Dolnośląskiej OIIB.

Zastępca redaktor naczelnej „Inżyniera Budownictwa” Krystyna Wiśniewska zreferowała merytoryczne założenia redakcji czasopisma „Inżynier Budownictwa” na przyszły rok. Zwróciła uwagę  na obecnie funkcjonujące w czasopiśmie bloki tematyczne, wskazała na kierunki zmian oraz zacieśnianie współpracy z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa. Uczestnicy posiedzenia rekomendowali do przedstawienia Krajowej Radzie propozycję uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w roku 2019.  Zdecydowano także o zaprezentowaniu Krajowej Radzie projektu uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej.

Skarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski omówił realizację budżetu do 31 sierpnia 2018 r., natomiast Dariusz Karolak,  zastępca skarbnika PIIB przedstawił projekt „Kondygnacja PLUS”.