6 czerwca br. w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Spotkanie w Łodzi, zorganizowane  z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (ŁPSZZP), było oficjalną zachętą do integracji przedstawicieli zawodów zaufania społecznego na poziomie regionów oraz próbą nawiązania stałej współpracy z przedstawicielami innych regionów. Podobne Porozumienia, do funkcjonującego w Łodzi powstały już w ośmiu województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim, podlaskim, małopolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa reprezentowali: Mirosław Boryczko (Małopolska OIIB), Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB), Mieczysław Grodzki (Mazowiecka OIIB), Mieczysław Molencki (Opolska OIIB), Jerzy Stroński (Wielkopolska OIIB) i przedstawiciele Łódzkiej OIIB z przewodniczącą Rady ŁOIIB Barbara Malec na czele.

– Wydarzyła się rzecz o szczególnej wadze – trzy grupy zawodowe zrzeszone w osiemnastu samorządach zawodów zaufania publicznego: zawody prawnicze, medyczne i inżynierskie, wykonujące różne zawody, pełniące różne funkcje dla społeczeństwa mówiły dzisiaj jednym głosem o samorządności zawodowej i jej roli –zauważyła Barbara Malec, przewodnicząca Rady ŁOIIB.

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego przyjęli w Łodzi wspólne stanowisko o następującej treści:

Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, reprezentujący:

1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie

2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.

Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów .

Jak zauważył przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego mec. Jarosław Z. Szymański: – Doszliśmy do przekonania – czego wyrazem jest przyjęte wspólne stanowisko – że nadszedł czas, aby środowiska zawodów zaufania publicznego zaczęły mówić jednym głosem, posiadały jedną reprezentację i mogły prezentować interesy tych środowisk, w ramach interesu publicznego, w tej przestrzeni publicznej wspólnie. Chcemy, by nasze środowiska zwiększyły stopień integracji i konsolidacji organizacyjnie. Zamierzamy, aby w przyszłości powstała ogólnopolska organizacja skupiająca wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego i była ich autentyczną reprezentacją. Z zawodami zaufania publicznego wiąże się szczególna misja społeczna, której jesteśmy świadomi.

Chcemy podwyższać standardy etyczne, ale również pragniemy, aby kwestie organizacyjne, które dotyczą naszych zawodów, a przebiegają przez procesy legislacyjne, były z naszymi samorządami w sposób autentyczny konsultowane i aby nasze głosy były brane przez ustawodawcę pod uwagę. Właśnie dla dobra społecznego.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na różne aspekty działalności reprezentowanych przez nich organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego. –  Działalność samorządów zawodowych jest skierowana nie tylko na potrzeby członków samorządów zawodowych, ale jest działalnością propaństwową, propubliczną i prospołeczną – podkreślał Jacek Kozakiewicz ze Śląskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Każdy z zawodów zaufania publicznego ma swoje normatywy etyczne, oparte na fundamentalnych zasadach, swoją praktykę zawodową opiera na sprawdzonej wiedzy, doświadczeniu i sumieniu. Rola zaufania jest tu wartością podstawową, niezbędną po obu stronach w relacjach pomiędzy przedstawicielami samorządów zawodowych a odbiorcami ich usług.

– W stulecie odzyskania niepodległości musimy sobie zadać pytanie, czy państwo może funkcjonować bez samorządów zawodowych? Czy można sobie wyobrazić samorząd bez państwa a państwo bez samorządu? – zauważył reprezentujący Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Paweł Trojanek – Nie ma sporu między samorządami a państwem, samorządy nigdy nie stawiają się w kontrze do państwa, bo są zawsze jego częścią.

W spotkaniu wzięło udział około 60 osób z całej Polski.

(R. Włostowska, opr. PIIB)