Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Informacje bieżące
Kompetencje Krajowej Izby PDF Drukuj Email
wtorek, 08 kwietnia 2008

KOMPETENCJE  KRAJOWEJ  IZBY

Z uwagi na duże zainteresowanie sprawami dotyczącymi kompetencji Krajowej Izby w szczególności na tle zakończonego sporu dotyczącego likwidacji Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze podajemy fragment uzasadnienia wyroku (dotyczącego tego zagadnienia) Sądu Apelacyjnego Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 14 lutego 2008r.

„Należy zwrócić uwagę, że zasadniczym celem powołania tego rodzaju samorządu nie jest zaspokajanie potrzeb towarzyskich, utrzymywanie więzi koleżeńskich, środowiskowych itp. Dla tych celów bez przeszkód mogą być tworzone stowarzyszenia na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, gdzie o ich funkcjonowaniu decyduje jedynie wola samych członków.. Natomiast samorządom, o jakich mowa w ustawie korporacyjnej, mającym charakter przymusowy, Państwo przekazało istotne zadania, uprawnienia i obowiązki o charakterze publicznym, związane z weryfikacją uprawnień zawodowych, nadzorem nad wykonywaniem zawodu itp. (por. art. 8 w/w ustawy). Wymaga to zapewnienia pewnej jednolitości działania organów samorządu w zakresie np. kształcenia, egzaminowania itp. oraz gwarantowania członkom w całym kraju dostępności świadczeń na zbliżonym poziomie. Jest oczywiste, że może to być związane z koniecznością systematycznego dostosowania terytorialnej struktury organizacyjnej do tak określonych zadań. M.in. konieczne może być znoszenie, łączenie lub powoływanie nowych izb okręgowych, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładowo potrzeba taka może wynikać z fluktuacji stanu osobowego podmiotów wykonujących na danym terenie zawód objęty ustawą, trudności finansowym zabezpieczeniu funkcjonowania danej izby itp. Nie do przyjęcia byłoby założenie, że każdorazowo zmiana taka wymagałaby wydania odrębnej ustawy.

Z kolei konstrukcja ustawy korporacyjnej wskazuje, że okręgowe i krajowa izby samorządu, mimo posiadania samodzielnej osobowości prawnej, nie są traktowane przez ustawodawcę jako równorzędne podmioty prawne. Z szeregu przepisów ustawy wynika bowiem, że krajowa izba posiada w stosunku do okręgowych izb istotne czynności kontrolne i nadzorcze, włącznie z  prawem uchylania uchwał organów tych izb, nakładania obowiązków itp. (por. m.in. art. 12 ust 2, art. 33 pkt. 2,10,15 i 16, art. 40 ust. 2 ustawy). Krajowa izba jest zatem organem samorządu stojącym w hierarchii systemowo wyżej, niż okręgowe izby.

W tej sytuacji uznać należy zawarte w art. 10 ust. 2 uprawnienie krajowej izby do ustalania obszarów siedzib działania okręgowych izb jako obejmujące również prawo do znoszenia (likwidacji) oraz powoływania takich izb.

W przypadku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa organem krajowej izby, właściwym do podejmowania tego rodzaju decyzji, jest Krajowa Rada Izby (por. § 4 pkt.5 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

Oznacza to, że uchwała nr 12/R/06 Krajowej Rady PIIB z dnia 15 lutego 2006r. podjęta została w granicach uprawnień tego organu. Skoro zarazem uchwała ta dotychczas nie została uchylona, to pozostaje ona w obrocie prawnym jako ważna wraz ze wszystkimi wynikającymi skutkami.

W szczególności na mocy tej uchwały powódka jako zlikwidowana jednostka utraciła osobowość prawną a w jej prawa i obowiązki weszła nowo powstała, dotychczas funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego izb, Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wlkp.”

 
Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków PDF Drukuj Email
piątek, 21 marca 2008

ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW

Raport przygotowany dla:

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Marzec 2008, Warszawa

Pobierz raport w pliku pdf.

 
Komunikat GUNB PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2008

KOMUNIKAT


Osoby posiadające uprawnienia budowlane i rzeczoznawcy budowlani zainteresowani umieszczeniem swoich danych osobowych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego proszone są o przesłanie oświadczeń na adres:

GUNB
Ul. Krucza 38/42
00 – 926 Warszawa
 


Oświadczenia do pobrania

pdf  dla osób posiadających uprawnienia budowlane
pdf  dla rzeczoznawców budowlanych
.
 
List grupy B-8 do Premiera Tuska PDF Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2007
POROZUMIENIE URBANISTÓW, ARCHITEKTÓW I INZYNIERÓW BUDOWNICTWA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porozumienie Izby Urbanistów, Izby Architektów, Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Projektowania Budowlanego, Izby Gospodarczej Projektowania Architektonicznego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 

Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Pan Donald Tusk

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Szanowny Panie Przewodniczący,
Gratulujemy Panu osobiście, jak i Platformie Obywatelskiej, której Pan przewodniczy osiągnięcia sukcesu w wyborach parlamentarnych. Zdajemy sobie sprawę ze skali zadań, które stoją przed przyszłym Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, misją powołania którego został Pan obdarzony.

W związku z trwającym formowaniem nowego Rządu RP, zwracamy się do Pana, w imieniu środowiska zawodowego architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z apelem o uwzględnienie w strukturze rządowej potrzeb rozwojowych miast i całej Polski tak, aby odpowiadała ona wyzwaniom modernizacji kraju oraz była zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego, realizowanego przez państwa Unii Europejskiej.

W najbliższych latach Polskę czekają wyzwania związane z rozwojem i modernizacją miast, rozwiązaniem kwestii mieszkalnictwa oraz przyjęciem polityki architektonicznej dla ochrony ładu przestrzennego i dziedzictwa kulturowego. Budownictwo ogólne, obejmujące zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie, jest istotnym elementem w rozwoju infrastruktury Polski w szczególności drogowej, kolejowej, jak i wodnej. Program rozwoju kraju w latach 2007 – 2013 przewiduje duży udział w tym rozwoju właśnie przedsięwzięć z zakresu budownictwa ogólnego.

Rozwiązanie problemów związanych z rozwojem kraju, w sferze architektury i budownictwa wymaga długoterminowych działań i efektywnego wykorzystania funduszy europejskich oraz zreformowanych i stabilnych regulacji prawnych.

Dlatego też wydaje się zasadne utrzymanie na poziomie rządowym zadań realizowanych obecnie w Ministerstwie Budownictwa. Należy przy tym zauważyć, że zakres działania tej instytucji powinien, naszym zdaniem, obejmować szersze spectrum zagadnień związanych z budownictwem ogólnym, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem miast i metropolii. Celowym byłoby zapewnienie możliwości funkcjonowania tego działu administracji, jako wyodrębnionej struktury w ramach ministerstwa, pozwalając na skuteczną realizację zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym w Polsce, szczególnie w sferze budownictwa mieszkaniowego, powiązanego z rozwojem i modernizacją miast.

Szczególna rola rozwoju miast jest wskazywana w dokumentach Komisji Europejskiej (np. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach” (SEC(2006) 928), które kładą nacisk na rewitalizację miast, rozwój budownictwa mieszkaniowego i politykę architektoniczną państwa. W zakresie działania ministerstwa powinno znaleźć się również monitorowanie zmian zagospodarowania kraju poprzez wdrożenie Dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, co wymaga włączenia problematyki geodezji i kartografii do działu budownictwa.

Jednym z warunków dla konkurencyjności sektora budownictwa w Polsce i Europie jest stworzenie warunków dla postępu naukowego i technicznego. Realizacja ich będzie optymalna w sytuacji, gdy zagadnienia te będą realizowane w całości w ramach działu budownictwa, które powinno wspierać europejskie programy rozwojowe w tej dziedzinie.

Środowisko zawodowe pragnie wspierać wszelkie działania przyszłego rządu, które będą pozytywnie oddziaływały na rozwój zagospodarowania przestrzennego kraju i naszych miast. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje pomogą w optymalny sposób ukształtować prace Rządu RP, w odniesieniu do rozwoju miast i szeroko rozumianych inwestycji w zakresie architektury i infrastruktury dla rozwoju kraju.

 
«pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia»

Strona 160 z 162
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa