Ważne sprawy izbowe Drukuj
poniedziałek, 22 marca 2010

Ważne sprawy izboweW dn. 17 marca br. członkowie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się na kolejnych w tym roku obradach. W posiedzeniu uczestniczył Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W swoim wystąpieniu R. Dziwiński przedstawił obecną sytuację dotyczącą struktur nadzoru budowlanego i projekty zmian ich funkcjonowania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zauważył, że planowana jest konsolidacja 11 służb i inspekcji działających w kraju, w tym nadzoru budowlanego, aby ograniczyć wydatki ponoszone na administrację. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego zostałyby włączone w struktury urzędów wojewódzkich. Cięcia ponoszonych kosztów mają dotyczyć ograniczenia liczby etatów, tzw. obsługowych, czyli zajmujących się m.in. sprawami finansowymi i kadrowymi. Jak podkreślił Dziwiński zmiany te nie przyniosą wielkich oszczędności biorąc pod uwagę nakłady, jakie trzeba będzie ponieść przy wprowadzaniu tych zmian. Główny Inspektor podkreślił, że przeprowadzona w 1999 r. reforma administracyjna kraju pojawiła się po to, aby oddzielić funkcję stanowienia prawa od kontroli, a teraz powraca się do tego.

Inspektorzy nadzoru budowlanego współpracują z przedstawicielami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na różnych etapach organizacji oraz kontroli procesu budowlanego. Dlatego też Rada Krajowa PIIB doceniając dotychczasowe relacje przyjęła podczas obrad stanowisko w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej, w którym wnosi o zaniechanie działań zmierzających do reorganizacji, a faktycznie likwidacji, wojewódzkich struktur nadzoru budowlanego. (Stanowisko w pełnej wersji publikujemy obok artykułu)

Uczestnicy obrad Krajowej Rady minutą ciszy uczcili także pamięć zmarłego kolegi Jacka Skarżewskiego, członka założyciela i aktywnego działacza naszego samorządu.

Ważne sprawy izboweNastępnie Janusz Rymsza, sekretarz KR PIIB omówił spotkanie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w którym udział wzięli także członkowie Izby Projektowania Budowlanego oraz  jednostek pozarządowych poświęcone problemowi wprowadzania eurokodów, czyli norm europejskich do Polski. W czasie obrad przedstawiciele PKN podkreślali, że po 1 kwietnia wszystkie polskie normy pozostające w kolizji z normami europejskimi, tzw. eurokodami zostaną wycofane ze zbioru Polskich Norm. Z kolei zaś obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury dopuszcza je do stosowania. Przedstawiciele PKN stwierdzali także, że wprawdzie normy zostaną wycofane, ale nadal można je stosować i będą dostępne w ich bibliotece.

J. Rymsza stwierdził, że zaistniała sytuacja jest bardzo trudno dla projektantów i uniemożliwia im pracę. Prof. Z. Grabowski dodał, że normy europejskie powinny być wyposażone w załączniki krajowe, a wielu przypadkach takich jeszcze brakuje. Temat eurokodów przybliżył także dr Stanisław Zieleniewski z GUNB. Powiedział, że nie ma szans na opóźnienie wprowadzenia eurokodów do Polski. Podkreślił także, że normy wycofane można stosować zgodnie z polskimi przepisami, jednak dobrze aby PKN i Ministerstwo Infrastruktury zajęły oficjalne stanowisko w tej sprawie.
W czasie dyskusji uczestnicy spotkania zdecydowali, że Krajowa Rada wystosuje do Ministerstwa Infrastruktury pismo przedstawiające obecną sytuację dotyczącą eurokodów i zwróci się z prośbą podjęcia właściwych kroków mających zapobiec niepotrzebnym zawirowaniom w działalności inwestycyjno-budowlanej.

Podczas marcowych obrad Stefan Wójcik przedstawił pracę zespołu, który miał wybrać ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów skupionych w Izbie. Przewodniczący zespołu szczegółowo omówił pracę nad ustaleniami warunków umowy generalnej z firmą STU Hestia S.A., która została wybrana jako ubezpieczyciel. Poruszono m.in. sprawy związane z ubezpieczeniem dodatkowym oraz obsługą umowy. Zebrani podjęli uchwałę w zakresie prowadzenia dalszych prac dotyczących ubezpieczenia z firmą STU Hestia w zakresie OC w latach 2011-2014 oraz upoważnili Prezesa KR PIIB i Skarbnika PIIB do podpisania umowy.

Ważne sprawy izboweNastępnie J. Rymsza omówił przebieg zakończonych w styczniu okręgowych zebrań obwodowych, przed czekającymi nas okręgowymi zjazdami sprawozdawczo-wyborczymi. Najwyższą średnią frekwencję odnotowano w izbie dolnośląskiej (prawie 16%), wysoką w izbie świętokrzyskiej (niecałe 13%), podkarpackiej (12,39%), zachodniopomorskiej (12%) i warmińsko-mazurskiej (prawie 11,5%). Średnio ok. 40% delegatów stanowią osoby wybrane po raz pierwszy. Podczas wszystkich obwodowych zebrań wybrano 2393 delegatów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Sekretarz KR PIIB przedstawił także terminy zjazdów okręgowych wszystkich 16 OIIB.

W czasie obrad podjęto także uchwałę w sprawie nowego składu Komisji Wnioskowej, na podstawie której Jacka Skarżewskiego zastąpi Janina Ferenc.

Kazimierz Szulborski, przewodniczący KKK omówił XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły się w Szczyrku w dn. 10-13 marca br. W tym roku poświęcone one były nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, materiałowym i technologicznym konstrukcji żelbetowych. Profesor podkreśli profesjonalne przygotowanie imprezy przez organizatorów – Oddział PZITB w Gliwicach we współpracy z Oddziałami PZITB w: Bielsku Białej, Krakowie i Katowicach. Docenił także atrakcyjność wygłaszanych referatów oraz możliwość wymiany opinii z przedstawicielami różnych środowisk. W czasie konferencji odbyło się także posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

W czasie marcowego posiedzenia KR PIIB, Andrzej Jaworski, skarbnik omówił także wykonanie budżetu za rok 2009 oraz przyjęto uchwały nadające członkom PIIB   Honorowe Odznaki PIIB.