Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa > Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

 

Serwis Ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (dla członków PIIB)
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie OC Inżyniera Kontraktu
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
Kontakt z ubezpieczycielem
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej PDF Drukuj Email
środa, 20 grudnia 2017

§ 1
Zawiadomienia/Zgłoszenie szkody

1. Zgłoszenie szkody może nastąpić przez Ubezpieczonego do Ergo Hestii:

a) za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej www.ergohestia.pl.

b) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komórkowego,

b) faxem na nr (58) 555 60 61.

2. Zgłaszający szkodę zostanie poinformowany, iż w ciągu 7 dni od zgłoszenia otrzyma pismo potwierdzające zgłoszenie szkody, informację o numerze szkody, wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

3. W przypadku zgłoszenia szkody w trybie wskazanym w ust 1 punkt b, treść zawiadomienia zawierać powinna co najmniej:

a) dane osobowe i adresowe, PESEL  Ubezpieczonego

b) numer członkowski,

c) wskazanie wysokości zgłoszonego roszczenia,

d) zwięzły opis stanu faktycznego ze wskazaniem  okoliczności wskazujących na potrzebę skorzystania z ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

§ 2
Ogólne zasady procesu likwidacji szkody

1. W czasie prowadzenia postępowania związanego z rozpatrywaniem roszczeń Ubezpieczyciel i Ubezpieczony powinni prowadzić ze sobą aktywną współpracę, w szczególności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody.

2. Prowadzenie postępowania przez Ubezpieczyciela nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zabezpieczenia dowodów oraz podejmowania działań zmierzających do ustalenia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody.

3. Każda ze stron będzie dowodzić tych faktów, z których wywodzi dla siebie skutki prawne.

4.. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

 

5. Ubezpieczyciel deklaruje, że będzie oczekiwał dokumentów i informacji tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczonego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wysokości szkody.

6. Ubezpieczyciel będzie udzielał Ubezpieczonemu, Ubezpieczającemu , na  ich wniosek, informacji o przebiegu likwidacji szkód.

7. Strony będą prowadziły korespondencję w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem formy listu poleconego :

a) pism o których mowa w § 3 ust 1, 2

c) decyzji odszkodowawczych

d) korespondencji z innymi podmiotami niż Strony, Poszkodowany, powołani eksperci.

8. Osobą kontaktową ze strony STU ERGO Hestia udzielającą ogólnych informacji w sprawie zgłaszanych szkód jest Pan Michał Łowejko, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczegółowych informacji  o etapie postępowania likwidacyjnego w konkretnych zgłoszonych szkodach udziela Opiekun Szkody, którego pełne dane kontaktowe zostaną przekazane, po zgłoszeniu szkody do STU ERGO Hestia.

§3
Terminy rozpatrzenia roszczeń

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, Ergo Hestia w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje o tym fakcie na piśmie Ubezpieczonego  oraz wskazuje, również na piśmie Ubezpieczonemu   jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania.

2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do terminowego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody, których konieczność nadesłania ujawnić się może w toku likwidacji.

3. Ubezpieczony po otrzymaniu informacji o których mowa w ustępach poprzedzających przesyła niezwłocznie Ubezpieczycielowi wymagane dokumenty i oświadczenia. Ponadto Ubezpieczony z własnej inicjatywy może przesłać Ubezpieczycielowi inne dokumenty lub oświadczenia, które uzna za istotne w celu rozpatrzenia roszczenia.

4. W przypadku kiedy do rozpatrzenia roszczenia konieczne będą dokumenty lub oświadczenia, znajdujące się w posiadaniu innych podmiotów niż Ubezpieczony  , Ubezpieczyciel wystąpi do tych podmiotów z prośbą o udostępnienie wymaganych dokumentów lub informacji.

5. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń, wysokości odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.

6. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

7. Ubezpieczyciel zobowiązany jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazać okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania i poinformować Ubezpieczonego lub osobę występującą z roszczeniem o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

8. W przypadku rozbieżności stanowisk co do odpowiedzialności Ubezpieczonego, Ubezpieczyciela albo rozmiaru szkody, strony będą dążyć do polubownego zakończenia rozpatrzenia roszczenia (ugody), z uwzględnieniem udziału poszkodowanego w takim porozumieniu.

9. W razie nie nadesłania żądanych informacji w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku, Ubezpieczyciel wysyła do Ubezpieczonego  decyzję o braku możliwości zajęcia stanowiska oraz o zakończeniu procedury rozpatrzenia roszczeń

10. Jeżeli Ubezpieczony   po otrzymaniu decyzji o której mowa w ust 9 nadeśle niezbędną dokumentację, Ergo Hestia wznowi procedurę rozpatrzenia roszczeń.

11. W każdym czasie Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczonego  , ma obowiązek udostępnić mu dokumentację zgromadzoną w aktach szkody, która miała wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości należnego świadczenia. Ubezpieczony i Ubezpieczający, ma prawo dokonywania wglądu do akt szkodowych w siedzibie Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii w/w dokumentów.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa