Uchwała nr 3/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 marca 2008 r.w sprawie Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich UE Drukuj
piątek, 28 marca 2008

Załącznik do Uchwały nr 3/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 marca 2008 r.

Uchwała nr 3/R/08

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 marca 2008 r.

 

w sprawie Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 20/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionej przez uchwałę Nr 33/R/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz uchwałę Nr 4/R/07 z dnia 17 stycznia 2007 r.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Poprawiony: środa, 12 listopada 2008