Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Budownictwo > Wyroby budowlane > ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 

Akty Prawne

Budownictwo
Samorząd zawodowy w budownictwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska i zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne i geodezja
Normalizacja i polskie normy
Ceny
Drogi
Prawo wodne
Zamówienia publiczne
Energetyka
Pozostałe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 czerwca 2007
pobierz plik pdf do wydruku

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje: 

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną;  
2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych;  
3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym;  
4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności;  
5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.  

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatę techniczną;  
2) zakładowej kontroli produkcji - należy przez to rozumieć stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji;  
3) krajowym certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną;  
4) krajowym certyfikacie zakładowej kontroli produkcji - należy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że proces wytwarzania wyrobu budowlanego jest stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacją techniczną.  

 

Rozdział 2
Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych 

 

§ 3. Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednie do jego przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

§ 4. 1. Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.  

2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji.  
3. Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent dokonuje oceny zgodności, z zastrzeżeniem § 15, według następujących systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych:  
1) system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:  
a) zadania producenta:  
- zakładowej kontroli produkcji,  
- uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,  
b) zadania akredytowanej jednostki:  
- wstępnego badania typu,  
- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,  
- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji,  
- badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy;  
2) system 1 - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:  
a) zadania producenta:  
- zakładowej kontroli produkcji,  
- uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,  
b) zadania akredytowanej jednostki:  
- wstępnego badania typu,  
- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,  
- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji;  
3) system 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:  
a) zadania producenta:  
- wstępnego badania typu,  
- zakładowej kontroli produkcji,  
- badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania, jeżeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna,  
b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji;  
4) system 2 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:  
a) zadania producenta:  
- wstępnego badania typu,  
- zakładowej kontroli produkcji,  
b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;  
5) system 3 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:  
a) wstępnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,  
b) zakładowej kontroli produkcji;  
6) system 4 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:  
a) wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta,  
b) zakładowej kontroli produkcji.  
4. Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

§ 5. 1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności:  

1) numer nadany przez wydającego;  
2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  
3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego;  
4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej;  
5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej;  
6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego;  
7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności;  
8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności.  
2. Wzór krajowej deklaracji zgodności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

§ 6. W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria.

§ 7. Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;  
2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;  
4) wskazanie specyfikacji technicznej;  
5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej;  
6) numer certyfikatu;  
7) warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;  
8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.  

§ 8. Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;  
2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  
3) opis wyrobu i wskazanie specyfikacji technicznej;  
4) warunki dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji wynikające ze specyfikacji technicznej lub § 4 ust. 3 pkt 3 lit. b albo pkt 4 lit. b;  
5) numer certyfikatu;  
6) warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;  
7) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.  

§ 9. Laboratorium wykonujące określone w § 4 ust. 3 zadania akredytowanej jednostki powinno posiadać certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 10 ust. 2, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

§ 10. 1. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby powinien odnosić się do wyrobu budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych.  

2. Zakres akredytacji laboratorium powinien odnosić się do metod badań wyrobów budowlanych i być określony przez odwołanie się do numerów norm na metody badań lub procedur badawczych, przywołanych w specyfikacjach technicznych, lub innych równoważnych metod badania.  

 

Rozdział 3
Oznakowanie znakiem budowlanym 

 

§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu.

§ 12. 1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:  

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;  
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;  
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;  
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.  

§ 13. 1. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.  

2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.  

§ 14. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

 

Rozdział 4
Przepisy przejściowy i końcowy 

 

§ 15. 1. (2) Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent wyrobu budowlanego może, do dnia 31 grudnia 2009 r., dokonać oceny zgodności wyrobów budowlanych:  

1) wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 1, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2;  
2) niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 4, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6.  
2. Jeżeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowiązujący system oceny zgodności wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa, a certyfikat na znak bezpieczeństwa wygasł przed utratą ważności tej aprobaty, może być wydany certyfikat zgodności, w rozumieniu rozporządzenia, przy czym ocenę zgodności przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych określonych w aprobacie.  

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie(3) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.(4)

 


Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2041)

 

 

Załącznik nr 1
WYMAGANE SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYROBÓW BUDOWLANYCH

Image 

Image

Image 

(2) - Określenie wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji.  
(3) - Określenie zastosowania wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji.  
(4) - Poziomy i klasy: wyrażenie w sposób ilościowy zachowania się obiektów budowlanych lub ich części na skutek oddziaływań, którym obiekty te są poddane lub które wywołują w warunkach zamierzonego użytkowania. Klasy wyrażają zakres poziomów właściwości użytkowych obiektów budowlanych w nawiązaniu do wymagań podstawowych dyrektywy.  
* Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).  
** Wyroby lub materiały nieobjęte odnośnikiem *.  
*** Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (np. wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z decyzją 96/603/WE).  
A1, A2, B, C, D, E, F - klasy reakcji na ogień wyrobów, z wyłączeniem posadzek.  
Klasa F: wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których nie można zaliczyć do klas A1, A2, B, C, D, E.  
Klasa E: wyroby zdolne przeciwstawić się w krótkim czasie oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia.  
Klasa D: wyroby spełniające wymagania klasy E oraz wyroby zdolne przeciwstawić się, w dłuższym czasie, oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia. Ponadto mogą przeciwstawić się oddziaływaniu cieplnemu pojedynczego płonącego przedmiotu, wykazując dostatecznie opóźnione i ograniczone wydzielanie ciepła.  
Klasa C: wyroby jak dla klasy D, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Dodatkowo, w warunkach oddziaływania cieplnego pojedynczego płonącego przedmiotu, wyroby wykazują ograniczone boczne rozprzestrzenianie płomieni.  
Klasa B: wyroby jak dla klasy C, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania.  
Klasa A2: wyroby spełniające kryteria jak dla klasy B, w badaniu wg EN 13823. Dodatkowo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru.  
Klasa A1: wyroby klasy A1 nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, że niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące niższych klas.  
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl - klasy reakcji na ogień posadzek.  
Klasa Ffl: wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których nie można zaliczyć do klas A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl.  
Klasa Efl: wyroby zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu małego płomienia.  
Klasa Dfl: wyroby spełniające wymagania jak dla klasy En i, dodatkowo, zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu strumienia cieplnego przez określony czas.  
Klasa Cfl: wyroby takie jak dla klasy Dfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Klasa Bfl: wyroby takie jak dla klasy Cfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania.  
Klasa A2fl: wyroby spełniające kryterium strumienia cieplnego takie jak dla klasy Bfl. Dodatkowo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru.  
Klasa A1fl: wyroby klasy A1fl nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, że niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące niższych klas.  
(5) - System oceny zgodności - zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia.  

 

Załącznik nr 2
WZÓR KRAJOWEJ DEKLARACJI ZGODNOŚCI

 

Deklaracja zgodności nr ................  
1. Producent wyrobu budowlanego: ..................................................... 
........................................................................................................... 
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 

 

2. Nazwa wyrobu budowlanego: .......................................................... 
........................................................................................................... 
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)  

 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: ............................... 
........................................................................................................... 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: ................. 
........................................................................................................... 
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)  

 

5. Specyfikacja techniczna .................................................................. 
........................................................................................................... 
(numer, tytut i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej) 

 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: ............... 
........................................................................................................... 
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)  

 

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego ....................................... 
........................................................................................................... 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5. 
.........................................      ..................................................................... 
(miejsce i data wystawienia)      (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej) 

 

Załącznik nr 3
WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA SYSTEMU 1 OCENY ZGODNOŚCI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM WSKAZANYM W § 15 ROZPORZĄDZENIA

 Image


Poprawiony: piątek, 17 października 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych